Działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia Zarząd Klubu Sportowego „Spójnia-Warszawa” zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze K.S. „Spójnia-Warszawa” w dniu 15 kwietnia 2015r.

Zebranie odbędzie się w hali sportowej tenisa stołowego w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 2 o godzinie

– 17.45 – I termin
– 18.00 – II termin

Proponowany porządek zebrania.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia – Prezes Klubu.

2. Powołanie Przewodniczącego obrad i jego zastępców.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Powołanie Komisji: Mandatowej, Wyborczo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w sprawie ważności i zdolności

podejmowania uchwał.

6. Sprawozdanie finansowe, zatwierdzenie bilansu.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

11. Zgłoszenie i przyjęcie listy kandydatów na Prezesa.

12. Wybory Prezesa.

13. Przerwa.

14. Ogłoszenie wyników wyboru Prezesa.

Przegłosowanie ilości członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.

15. Zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej

i Sądu Koleżeńskiego.

16. Wybory.

17. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

19. Zamknięcie obrad.

Zarząd K.S.

Spójnia-Warszawa”